Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach

Ośrodek
Hodowli Zarodowej
w Bobrownikach

OHZ Bobrowniki

Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o. o. w Bobrownikach (powiat słupski) została powołana aktem notarialnym z dniem 01.08.1994 r. i wpisana do Krajowego Rejestru pod numerem 00000142407 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie zarodowej hodowli zwierząt, produkcji roślinnej, działalności handlowej w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi, produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego, usług dla rolnictwa i innych podmiotów. Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o. należy do grupy spółek strategicznych Agencji Nieruchomości Rolnych z uwagi na jej znaczenie dla krajowej hodowli bydła mlecznego. Głównym celem działalności Spółki jest upowszechnienie postępu biologicznego, poprzez sprzedaż buhajów i jałówek hodowlanych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Zarys historyczny

Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki, powiat Słupsk położony jest w gminie Damnica w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, 25 km od Słupska. Zarządzeniem Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych powołano z dniem 1 września 1953 r. Centralny Zarząd Hodowli Zarodowej. Centralnemu Zarządowi Hodowli Zarodowej podporządkowano początkowo 6 zespołów hodowli zarodowej w kraju. 1 września 1953 r. przez wydzielenie gospodarstw w OZ PGR Słupsk utworzony został Zespół Hodowli Zarodowej Bobrowniki.

W jego skład weszły następujące gospodarstwa:

  • gospodarstwo Bobrowniki z folwarkiem Skibin,
  • gospodarstwo Damno z folwarkiem Głodowo,
  • gospodarstwo Łojewo,
  • gospodarstwo Jeziorka,
  • gospodarstwo Świtały z folwarkiem Dąbrówka,
  • gospodarstwo Wiatrowo,
  • gospodarstwo Wielka Wieś z folwarkiem Dochowo.
W 1958 r. Zespół Hodowli Zarodowej Bobrowniki został przemianowany na Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej i podporządkowany ówczesnemu Rejonowemu Inspektorowi Hodowli Zwierząt Elitarnych w Gdańsku. POHZ Bobrowniki gospodarował na powierzchni ogółem 4.664 ha.
Od samego początku powołania hodowli zarodowej w Bobrownikach dominowała hodowla bydła rasy c.b. , trzody rasy p.b.z. W powyższym układzie gospodarczym Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej funkcjonował do dnia 16.08.1992 r. Z dniem 17.08.1992 r. został zlikwidowany Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej i powołano Gospodarstwo Skarbowe. W czasie Tymczasowego Zarządu przeprowadzono i przygotowano restrukturyzację Gospodarstwa Skarbowego. W drodze przetargu publicznego gospodarstwa: Damno z folwarkami Wiatrowo i Głodowo, Świtały z folwarkiem Dąbrówka i Jeziorka, Wielka Wieś z folwarkiem Dochowo zostały z dniem 30.11.1993r. przekazane dzierżawcy zagranicznemu Spółce Farm Frites Poland Dwa. Łączna powierzchnia przekazanych gruntów - 2.863 ha.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest . Dla potrzeb poprawy genetycznej i produkcyjnej bydła mlecznego od 1996r inseminuje się stado bydła nasieniem buhajów ze Stanów Zjednoczonych i Europy zachodniej.

Wysokie wskaźniki hodowlane i produkcyjne, oraz wartości genetyczne stada bydła i trzody pozwoliły zakwalifikować Spółkę przez kierownictwo Resortu Rolnictwa do spółek strategicznych o szczególnym znaczeniu dla hodowli polskiej.

© OHZ Bobrowniki. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk